Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter : P.L. de Jong
  • Secretaris : M. van Tol
  • Penningmeester : D. de Jong

Conform de statuten worden de bestuursleden voor maximaal vier jaar benoemd. Zij kunnen direct na het aftreden voor een nieuwe periode worden benoemd. De benoemde bestuursleden kunnen altijd zelf aangeven tussentijds vervangen te willen worden.

Het bestuur vergadert conform de statuten minimaal vier keer per jaar, elk kwartaal een keer waarbij ook de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers van de deelnemende jongeren worden uitgenodigd.

Tevens is er 1 maal per jaar binnen 6 maanden na afsluiting boekhoudkundig jaar een openbare jaarvergadering, waarbij de financiële stukken, benoeming bestuurs- en kascontrole leden centraal staan.

Het bestuur van de Stichting Place 4 Me bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning of een andere vergoeding dan die voor de gemaakte onkosten. Er wordt geen vacatiegeld uitgekeerd. De Stichting Place 4 Me heeft geen personeel in dienst.